مراقب پر گویی باشید

مراقب پر گویی باشید   سلسله مراتبی را ایجاد کنید در مقام مدیر مراقب پر گویی باشید، باید سلسله مراتبی را ایجاد کنید که در آن آگاه ترین افراد در خصوص هر مشکل، بیشترین تاثیر را بر جای بگذارند، به ویژه باید مراقب باشید که چه کسی بیش از همه …