تکنولوژی پیشرفته

آیا برخورداری از تکنولوژی پیشرفته سبب تولید ثروت میشود؟ آیا برخورداری از تکنولوژی پیشرفته سبب تولید ثروت میشود؟با ما در متن زیر همراه بمانید: چند وقت پیش نمایشگاه داخلی شرکت در رابطه با نتایج تحقیقات و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته در بخشهای مختلف خودرو اعم از قوای محرکه ( هایبرید، …