پدیده رفتار گله ای در سرمایه گذاری و تصمیم گیری استراتژيک

پدیده رفتار گله ای در سرمایه گذاری و تصمیم گیری استراتژيک   تصمیم گیری استراتژيک ♦️وقتی می خواهم سهام خریداری کنم، می بینم که برای سهام ایکس صف خرید تشکیل شده است، من نیز خواهان خرید آن سهام می شوم! چرا؟ زیرا بعید است این همه آدم اشتباه کرده باشند! …