اندازه گیری و پایش عملکرد

اندازه گیری و پایش عملکرد سازمان باید روش های اجرایی، ایجاد، مستقر و نگهداری نماید تا عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی را به طور منظم پایش و اندازه گیری نماید. این روش های اجرایی باید برای موارد زیر تهیه شوند: الف) هر دوی شاخص های کیفی و کمی، متناسب با …