مشخصات لکه های مواد غذایی

مشخصات لکه های مواد غذایی       لکه های مواد غذایی موجود بر روی سطوح عموما بعنوان موادی ناخواسته تلقی می شوند،این لکه ها ممکن است قابل رویت و یا غیر قابل مشاهده باشند،اولین منبع مهم در ایجاد لکه ها مربوط به جا به جایی مواد غذایی است،به هر …