پارادوکس انتخاب و آزمایش مربا

پارادوکس انتخاب و آزمایش مربا همیشه هر چه بیشتر باشد، بهتر است. موافق نیستید؟ تنوع غذایی بیشتر در یک رستوران، طعم‌های بیشتر یک برند مربا، کانال‌های تلویزیونی بیشتر و … ما همیشه به دنبال بیشتر و بیشتر هستیم، اما این فقط ظاهر امر است. واقعیّت چیز دیگری است و انتخاب‌های …

تفاوت ریسک و عدم قطعیت

تفاوت ریسک و عدم قطعیت ◊دو جعبه داریم،جعبه الف حاوی صد توپ است، پنجاه تا قرمز و پنجاه تا مشکی جعبه ب هم صد تا توپ دارد،‌ اما نمی دانی چندتای شان قرمزند و چندتای شان مشکی اگر بدون نگاه کردن یکی از جعبه ها را برداری و توپ قرمز …