مدلهای سرآمدی کسب و کار

EFQM اطلاعات در مورد مدلهای سرآمدی کسب و کار را در متن زیر مطالعه نمایید: در بین مدلهای سرآمدی کسب و کار مدل «بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت» یا EFQM, Eropean Foundation for Quality Management معروفترین مدل می‌باشد. مدل تعالی سازمانی مدلی است که سازمانها را ارزیابی و عملکرد آنها رااندازه …

برندینگ و فروش هیجانی

برندینگ و فروش هیجانی عده ای معتقد اند که هر چه تعداد مشتریان بالا برود و یا مصرف کننده ها نام محصول ما را در منطقه جغرافیایی بزرگتری بشناسند ، عملیات برندینگ انجام شده و نام تجاری ما یک برند محسوب می شود. این تفکر از یک رویکرد با فروش …