الگوی مکعب یخی تغییر در دیدگاه مدرن تغییر سازمانی

الگوی مکعب یخی تغییر در دیدگاه مدرن تغییر سازمانی الگوی مکعب یخی تغییر در دیدگاه مدرن تغییر سازمانی را در متن زیر دنبال بفرمایید: تعادل هنگامی برقرار است که مجموع نیروهای سوق دهنده مساوی با مجموع نیروهای بازدارنده باشد. نیروهای بازدارنده وضعیت تعادل را می توان با تضعیف نیروهای بازدارنده …