در مکتب برنامه ریزی، عناصر مدیریت استراتژیک کدامند؟

در مکتب برنامه ریزی، عناصر مدیریت استراتژیک کدامند؟ در مکتب برنامه ریزی، عناصر مدیریت استراتژیک کدامند؟ عناصر تشکیل دهنده مدیریت استراتژیک در مکتب برنامه ریزی از مکاتب مدیریت استراتژیک، عناصر ذیل جزء عناصر تشکیل دهنده مدیریت استراتژیک می باشند: بیانیه ماموریت: خلاصه ای از فعالیت های شرکت بیانیه چشم انداز: …