انواع مساله و تصمیم گیری

انواع مساله و تصمیم گیری انواع مساله و تصمیم گیری :اطلاعات اساس تصمیم گیري است و جنبه اي از سازماندهی که فرآیند جریان اطلاعات  را شرح می دهد مورد توجه بسیار قرار می گیرد. به نظر استینر جریان اطلاعات همانند جریان خون براي حیات و سلامت هر واحد لازم است. …