موفقیت سازمان

موفقیت سازمان موفقیت سازمان را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ♦ قرن ۲۱ به استفاده موثر از افراد مستعد بستگی دارد. سازمان های استعداد گرا دائماً در جستجوی استعداد جدیدند و با تامین نیازهایشان آنها را حفظ و محیط چالشی برایشان ایجاد می کنند تا بتوانند به کار …