مورون های سازمانی

مورون های سازمانی     در سازمان مورونها مورونها، افرادی هستند که سر کار می روند و به خانه برمی گردند و دوباره همین کار را تکرار می کنندمورون شخصی با موقعیت کاری متوسط است که عادت های تکراری دارد هیچ هدفی در زندگی ندارد و اصولا بی هدف به …