کارایی و اثربخشی

کارایی و اثربخشی دو مفهوم کلیدی در مدیریت کارایی و اثربخشی دو مفهوم کلیدی در مدیریت را در متن زیر دنبال بفرمایید:   در ادبيات مديريت، اثربخشي را انجام كارهاي درست و كارايي را انجام درست كارها تعريف كرده اند. مفهوم اثربخشي در درون مفهوم كارايي جا دارد. كارايی (EFFICIENCY) …