موانع فنی و اجرائی

اشکالات فنی و اجرایی در مدیریت عملکرد و ارزیابی کارکنان اشکالات فنی و اجرایی در مدیریت عملکرد و ارزیابی کارکنان را می توان در متن زیر دنبال بفرمایید:   الف)مشکل تعیین معیار و ابزار ارزیابی به وجود آوردن معیار وضابطه استاندارد و مطلوب برای سنجش کار و عملکرد کارکنان امریست …