ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک       چون در روش های تجزیه ای بهبود اندکی بوحود آمده و در غالب اوقات بررسی نتایج حاصل از این آنالیز ها پیچیده است،نزدیک شدن به ریسک صفر واقع گرایانه نیست،در این مواقع استفاده از روش های ارزیابی ریسک ضروری است،در ارزیابی ریسک غالبا فرمول پایین …

ایمنی مواد غذایی

پیشگیری های مربوط به ایمنی مواد غذایی پیشگیری های مربوط به ایمنی مواد غذایی را در متن های زیر می توانید مطالعه بفرمایید:     باید توجه داشت که برنامه های پیش نیاز خارج از سیستم HACCP قرار دارند اما هنوز هم در داخل این سیستم هستند،پس بازرسان نمی توانند …

رعایت اصول بهداشتی

برنامه نظافت و رعایت اصول بهداشتی برنامه نظافت و رعایت اصول بهداشتی را در متن زیر دنبال بفرمایید:     منظور انجام عملیات نظافت و رعایت اصول بهداشتی فقط مراعات برنامه های تدوین شده نیست و باید زمان،روش ها و پارامترهای موثر در این عملیات نیز متناسب و کافی باشند،جزئیات …