شاخص های مهندسی مجدد ترکیبی

شاخص های مهندسی مجدد ترکیبی   شاخص ها اگر به درستی به کار گرفته شوند اطلاعات لازم در مورد پروژه را برای مدیران فراهم می کنند تا با استفاده از آن ها بتوانند ریسک های پروژه را تقلیل دهند،بنابراین منطقی است که به برخی از مراحل مهندسی مجدد که در …

ظهور مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار

ظهور مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار در سال 1990 و همچنین در سال 1993،چند اثر از مایک هامر،جیمز چامپی و تامس داورنپورت منتشر شد. هفته نامه بیزینس ویک مایک هامر را یکی از چهار مشاور برتر مدیریت  در دهه 1990،به همراه جیمز چامپی،انتخاب کرد.مهندسی مجدد کسب و کار،بازاندیشی …

رابطه بین مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و فناوری اطلاعات

رابطه بین مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات مهمترین توانمندساز مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار به عنوان تغییر ریشه ای است و قواعد طراحی کار بر پایه مفروضاتی درباره فناوری ، کارکنان و اهداف سازمانی (که چندان دوامی نخواهند داشت) استوار است. اصول مهندسی …

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و فناوری اطلاعات

رابطه بین مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و فناوری اطلاعات: متن زیر اطلاعاتی در مورد ارتباط بین مهندسی مجدد فرایندهای کسب . کار و فناوری اطلاعات را ارائه میدهد: فناوری اطلاعات مهمترین توانمندساز مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار به عنوان تغییر ریشه ای است و قواعد طراحی کار …