مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و فناوری اطلاعات

رابطه بین مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و فناوری اطلاعات: متن زیر اطلاعاتی در مورد ارتباط بین مهندسی مجدد فرایندهای کسب . کار و فناوری اطلاعات را ارائه میدهد: فناوری اطلاعات مهمترین توانمندساز مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار به عنوان تغییر ریشه ای است و قواعد طراحی کار …