عادت‌های بد کوچک

چگونه عادت‌های بد کوچک زندگی انسان را نابود می‌کنند؟ چگونه عادت‌های بد کوچک زندگی انسان را نابود می‌کنند؟با ما در متن زیر همراه بمانید: زندگی انسان را نابود می‌کنند؟! ◊ساختمانی خالی از سکنه را در کنار یک خیابان پر رفت‌وآمد،در حالی که شیشه‌ی‌ یکی از پنجره‌هایش شکسته است تصور کنید،مشاهده‌های …