تحلیل رفتار متقابل

مفهوم بازدارنده در تحلیل رفتار متقابل ◊بازدارنده ها دستوراتي هستند كه فرد را از انجام كار، رفتار و يا تجربه احساس به خصوصي نهي مي نمايد و او مجاز به انجام دادن آنها نيست،بازدارنده ها نقش مهمي در نمايشنامه زندگي همراه هستند. بازدانده ها ◊اين بازدارنده ها به « نكن …