در برخورد با افراد تحت تأثیر این موراد قرار نگیرید

در برخورد با افراد تحت تأثیر این موراد قرار نگیرید: در برخورد با افراد تحت تأثیر این موراد قرار نگیرید متن ذیل را بررسی کنید:   1. پول 2. عناوین شغلی 3. اندازه شبکه(اجتماعی و …) 4. سال تجربه 5. ظواهر(مثلاً لباس و ساعت مارک) 6. رفتارهایی که از دیگران …