مديريت كسب و كارها

مديريت كسب و كارها هفت S مک کینزی یکی از نسخه‌ها برای تقويت كسب و كارها است، اين هفت پيش نياز برای مديريت كسب و كار ضروری و حياتی است. ۱- ارزشهای مشترک: اعتقادات، باورها و اهداف ارزشی كه بين بخشها و افراد شركت يا كسب و كار مشترک هستند …