بازخوردهای منفی

بازخوردهای منفی متن زیر در مورد بازخوردهای منفی مطالبی را ارائه مخی دهد:     به‌گونه‌ای پاسخ دهید که مطمئن باشید بهره‌ی بیشتری از آن برده‌اید درک اساسی این نکته که انتقاد به افراد کمک می‌کند، یک چیز است؛ عمل به آن چیز دیگری است نزدیک شدن به بازخورد از …