منطق ارزیابی در الگوی تعالی سازمانی

منطق ارزیابی در الگوی تعالی سازمانی: یکی از ابزارهای توانمند و کارای مدیریتی و همچنین چارچوب ارزیابی پویایی، منطق ارزیابی RADAR است که برای ارزیابی عملکرد یک سازمان، رویکردی ساختار یافته را ایجاد می کند. منطق ارزیابی RADAR در حالت ایده آل خود موارد زیر را مطرح می کند: سازمان …