ساخت رسمی

ساخت رسمی ساخت رسمی سازمان ها را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     تغییر در استراتژی سازمان اغلب ایجاب می کند ساختار رسمی سازمان به دو علت عمده تغییر نماید،اول اینکه ساختار سازمانی  در شکل گیری اهداف و خط مشی مؤثر است به طور مثال هدف ها …