سوگیری منشأ ایده

سوگیری منشأ ایده این سوگیری براساس یک قضیه‌ی ساده است: «اگر به فکر من (یا ما) نرسیده باشد،حتما بی‌ارزش است»همه‌ی ما با افرادی کار کرده‌ایم که از همه‌ی ایده‌ها بدشان می‌آید، مگر اینکه کاری کنیم فکر کنند ایده‌ی خودشان است! و این‌گونه است که همه‌ی ما در دام یک مشکل …