منشاء عملکرد از دست رفته

منشاء عملکرد از دست رفته کجاست؟ عملکرد از دست رفته، عملکرد هدفگذاری شده ایست که محقق نشده است و به عبارتی عملکرد هدفگذاری شده منهای عملکرد محقق شده را عملکرد از دست رفته می نامند. در هر برنامه ای معمولا عملکرد از دست رفته وجود دارد؛ حال این سوال پیش …