از منسوخ کردن محصولات پر فروشتان نهراسید!

از منسوخ کردن محصولات پر فروشتان نهراسید!       یکی از قواعد کاری استیو جابز آن بود که هیچ گاه از منسوخ کردن کسب و کار خود نمی هراسید،او همیشه می گفت: اگر شما محصولات تان را منسوخ نکنید، دیگری قبل از شما آن کار را انجام می دهد. …