منبع قدرت در میز مذاکره

منبع قدرت در میز مذاکره چهار منبع قدرت برای حاضر شدن در پای میز مذاکره  قسمت دوم ۲ – اطلاعات دومین منبع قدرت از اطلاعاتی نشات می‌گیرد که به مذاکره ربط پیدا می‌کند. -به عنوان مثال، داشتن اطلاعات در مورد اولویت‌های طرف مقابل یا قیمت کلام آخر او، بسیار ارزشمند …