سفسطه مرکزیت

سفسطه مرکزیت  سفسطه مرکزیت را در متن زیر مطالعه بفرمایید: ◊سفسطه مرکزیت یک باور نادرست است که اغلب افرادی که در جایگاه مرکزی قرار دارند دچار آن می شوند،این افراد به دلیل محوریت مرکزی که دارند تصور می کنند اگر امر مهمی در جریان باشد حتما آنها مطلع خواهند شد. …