موفقیت های کوچک

موفقیت های کوچک     محدودیت های ساختارهای زندگی اگر ندانیم موفقیت کوچک چیست در جهت دادن تصمیم‌، رفتار و قضاوت‌ خود دچار مشکل می شویم، برداشت ما از این مفهوم به شرح زیر است: ما همه درون ساختار هایی زندگی می‌ کنیم که ما را محدود می‌ کند، این …