هرچه بیشتر فشار بیاورید

هرچه بیشتر فشار بیاورید هرچه بیشتر فشار بیاورید با ما در متن زیر همراه بمانید: سیستم شما را بیشتر پس خواهد زد در زبان تفکر سیستمی پیتر سنگه به این مورد «بازخورد جبرانی» گفته می شود این مورد را در مکالمات خود، در برنامه های دولت و در کسب و …