منابع خودکارآیی در کار سازمانی

منابع خودکارآیی به گفته بندورا چهار منبع عمده برای خودکارآیی وجود دارد: تجربیات موفق «موثرترین راه برای رشد یک حس قوی کارآیی، از طریق تجربیات موفق است.» (بندورا ۱۹۹۴) انجام موفقیت‌آمیز یک کار، حس خودکارآیی ما را تقویت می‌کند از سوی دیگر، ناکامی در مواجهه با یک وظیفه یا چالش …