ممیزی ایزو 9001

ممیزی ایزو 9001 متن زیر به صورت تخصصی در مورد ممیزی علی الخصوص ممیزی ایزو 9001 می باشد، با ما همراه باشید. همانطور که میدانید کنار مبحث اجرا و مشاوره ایزو 9001 یکی از موارد بسیار مهم و اساسی انجام بررسی و ممیزی می باشد. در چرخه دمینگ ، مرحله …

ممیزی داخلی ایزو 9001

ممیزی داخلی ایزو 9001   سازمان باید جهت فراهم کردن اطلاعات،ممیزی داخلی را در فواصل طرح ریزی شده انجام دهد که ایا سیستم مدیریت کیفیت : الف)با موارد زیر انطباق دارد: 1-الزامات خود سازمان جهت سیستم مدیریت کیفیت آن 2-الزامات این استاندارد بین المللی ب)به طور مؤثر پیاده سازی و …