تعریف ممیزی داخلی

ممیزی داخلی: ممیزی داخلی یک فعالیت مستقل و مطمئن تضمین و مشاوره ای است که برای ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی شده است. این امر به سازمان کمک می کند تا اهداف خود را با در نظر گرفتن یک روش سیستماتیک و منظمی برای ارزیابی و بهبود کارایی …