مقایسه نگرش وظیفه گرا و فرآیند گرا

مقایسه نگرش وظیفه گرا و فرآیند گرا مقایسه نگرش وظیفه گرا و فرآیند گرا : در سازمان های وظیفه گرا، علاوه براینکه فعالیت ها از بالا به پایین و بصورت عمودی کنترل و مدیریت می گردند، واحدهای سازمانی وظایف محوله را از نقطه شروع تا پایان در محدوده همان واحد …