مقاصد و منافع مستندات سيستم مديريت كيفيت

مقاصد و منافع QMS مقاصد و منافع مستندات سيستم مديريت كيفيت براي يك سازمان مي‌تواند موارد زير را شامل گردد، اما به اين‎ها محدود نيست: الف- تشريح سيستم مديريت كيفيت سازمان ب- فراهم آوردن اطلاعات براي گروه‌هاي فرابخشي به گونه‌اي كه آن‌ها بتوانند ارتباطات مابين را بهتر درك كنند ج- مطلع كردن …