مفهوم مزیت رقابتی

مفهوم مزیت رقابتی: ایده مزیت رقابتی در سال 1984 توسط دی (Day) مطرح شد. او انواع استراتژی هایی را که می توانستند به حفظ مزیت رقابتی کمک کنند را بیان نمود. واژه فعلی مزیت رقابتی پایدار توسط پورتر ارائه گردید. وی در سال 1985 درباره انواع اصلی استراتژی های رقبتی …