مفاهیم و ریشه ها تولید در کلاس جهانی 

مفاهیم و ریشه ها تولید در کلاس جهانی متن زیر اطلاعاتی در مورد تولید در کلاس جهانی ارائه می دهد،با ما همراه باشید: تولید در کلاس جهانی شونی برگر اولین کسی بود که در سال 1982 از واژه تولید در کلاس جهانی استفاده کرد و این نشان از نو بودن این …