مفاهیم محوری تعالی سازمانی

مفاهیم محوری تعالی سازمانی در ذیل اطلاعاتی در مورد مفاهیم محوری تعالی سازمانی قابل مشاهده است: ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ، ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ اﺻﻮل ارزﺷﻲ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و در ﺣﺮﻛـﺖ ﻣـﺴﺘﻤﺮ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﺗﻌﺎﻟﻲ، ﺷﻮاﻫﺪ ي ﺑﺎرز و آﺷﻜﺎر از ﻋﻴﻨﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺤﻮري ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را در ﮔﺴﺘﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدﺑﻪ …