اصول و مفاهيم اساسي و بنيادين EFQM

اصول و مفاهيم اساسي و بنيادين متن زیر توضیاتی در مورد مفاهیم EFQM ارائه می دهد: نتيجه گرايي يعني جهت يابي در اثر تعالي ، دستيابي به نتايجي است که رضايت کليه ذينفعان سازمان را در بر داشته باشد. مشتري گرايي يعني تمرکز بر مشتري ( مشتري محوري ) تعالي …