مفهوم کیفیت

مفهوم کیفیت: کیفیت به معنای دستیابی به استانداردهای از پیش تعیین شده است. با توجه به این تعریف، ابتدا استانداردهای تولید محصول یا ارائه خدمت مشخص شده و سپس فعالیت ها در جهت دستیابی به این استانداردها انجام می شود و استانداردها را برای داده ها (شامل مواد، نیروی انسانی، …