مهارت های بنیادین نیروی انسانی در سال ۲۰۲۰ 

مهارت های بنیادین نیروی انسانی در سال ۲۰۲۰ مهارت های بنیادین نیروی انسانی در سال ۲۰۲۰  را در زیر مطالعه بفرمایید:     موسسه تحقیقاتی دانشگاه فونیکس، مهارت های ده‎گانه زیر را به عنوان مهارت‎های ضروری نیروی کار در سال ۲۰۲۰ معرفی کرده است : معنا سازی و درک محرک …