مدیر خوب باید معلم خوبی باشد

مدیر خوب باید معلم خوبی باشد مدیر خوب باید معلم خوبی باشد و با خواندن متن زیر به این مساله پی ببرید:   از جمله صفاتی که می‌تواند به موفقیت یک مدیر کمک کند، توانایی او در تدریس است در اینجا توضیح می‌دهیم که چرا یک مدیر خوب معلمی خوب …