معتاد دیجیتالی

معتاد دیجیتالی متن زیر در مورد معتاد دیجیتالی مطالبی رار ارائه می نماید:   برخی نشانه های اعتیاد دیجیتال به این شرح است: 1- اگر پس از بیدار شدن اول گوشی تان را چک می کنید 2- اگر وقتی گوشی همراه تان نیست احساس تنهایی می کنید 3- اگر موقع …