معایب تصمیم گیری گروهی

معایب تصمیم گیری گروهی متن زیر اطلاعاتی را در مورد معایب تصمیم گیری گروهی ارائه می دهد. 1-زمان بر هستند،تشکیل گروه وقت گیر است. 2-گاهی شرایطی به وجود می آید که اقلیت حاکم می شوند. 3-اعضای گروه هرگز با هم برابر نیستند(مهارت گفتاری،تاثیر گذاری بر سایر اعضا…) 4-فشارهایی برای تطبیق دادن …