آداب سخن گفتن

آداب سخن گفتن آداب سخن گفتن امری بسیار مهمی است در موفیت های بعدی…     شروع سخن گفتن به شیوه موفق در برابر جمع ، فقط زمانی ممکن است که پیامی برای گفتن داشته باشیم و بخواهیم پیام را به گوش دیگران برسانیم این امر بسیار حائز اهمیت است …

مهارتهای بهبود رفتار سیاسی در سازمان چیست؟

مهارتهای بهبود رفتار سیاسی در سازمان چیست؟   هر فردی می تواند مهارت های سیاسی خود را بهبود بخشد؟ مهارت سیاسی درحقیقت هم ذاتی و هم اکتسابی است. مهارت سیاسی برای افراد با شخصیتهای برون گرا، ساده تر است اما هر شخصی می تواند مهارتهای سیاسی را از راه تجربه‌هایش …