معادل‌ یابی

معادل‌ یابی متن زیر در مورد معادل‌ یابی مطالبی را بیان می نماید:     Engagement صحبت از Engagement نقل محافل منابع انسانی است و تقریبا همه اهالی این وادی اذعان دارند که برای موفقیت پایدار در عرصه‌های مختلف کسب و کار یکی از ضرورت‌های کارکردی این حوزه است. از …