در چه مواقعی برگزاری جلسه مطلوب نیست

در چه مواقعی برگزاری جلسه مطلوب نیست     در مواقع زیر بهتر است جلسه ای برگزار نکنید:وقتی آمادگی برای جلسه ندارید و یا زمان کافی جهت آمادگی برای جلسه را ندارید با اینکه این قانون ساده به نظر می رسد ولی واقعا اغلب مدیران آن را رعایت نمی کنند …