شکایت های کارکنان

با شکایت های کارکنان چگونه برخورد کنیم؟ با شکایت های کارکنان چگونه برخورد کنیم؟ حالت دفاعی به خود نگیرید ◊بعضی از مدیران به محض روبه‌رو شدن با هر گونه شکایتی از بیرون سازمان،موضعی دفاعی و دشمنانه به خود می‌گیرند و فکر می‌کنند که شاکیان دارند به شخصیت آنها توهین می‌کنند …