جعبه سیاه جعبه سفید در مطالعات سازمان و مدیریت

جعبه سیاه  جعبه سفید در مطالعات سازمان و مدیریت مفهوم جعبه سیاه به دستگاه ، فرآیند یا سیستمی که ورودی ها و خروجی های آن (و روابط بین آنها) مشخص است ، اما ساختار داخلی یا کارایی آن ساختار به خوبی مشخص نبوده و یا اصلاً درک شده است و …